سال نو برشما مبارک باد

خدمتی دیگر از شرکت مهرجویان
به ازاي هر سال عضويت در مهرجويان پنج گیگ عیدی سال نو به مشترکین اینترنت مهرجویان تعلق گرفت

5000